Routing Number

Routing Number چیست؟

(ABA Routing transit numebr (ABA RTN عددی ۹ رقمی است که در مورد بانک های امریکا به کار میرود. این عدد نشاندهنده بانک افتتاح حساب کننده یا موسسه مالی است که حساب بانکی در آن باز شده است.

برخی بانک ها یا موسسات در امریکا ممکن است چند Routing Numebr جداگانه داشته باشند که از هر کدام برای یک سرویس استفاده میکنند.

چنانچه شما یک برگه چک امریکایی داشته باشید در پایین آن عددی ۹ رقمی است که همان Routing Number است و شما میتوانید بفهمید چک از کدام بانک صادر شده است.

Routing Numebr
آیا اطلاعات این صفحه مفید بود ؟